PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss på TradingSolutions. Vårt mål med denna policy är att du ska känna dig trygg, och att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar och inte missbrukas.

Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt samtliga i vår personal i dataskyddsfrågor.

I denna information beskriver vi hur och varför TradingSolutions behandlar personuppgifter när du använder våra tjänster. TradingSolutions utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är TradingSolutions AB om inget annat anges i denna information.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer.

Uppgifter som samlas in för att hantera en bilförsäljning

När du lägger in ett försäljningsuppdrag hos TradingSolutions samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra försäljningen. Exempel på sådana uppgifter kan vara identitetsuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress. Kontaktuppgifter, till exempel adress och e-postadress, information om utbetalningskonto, var bilen är finansierad och liknande.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. När du ringer till vår kundservice kan vi spela vi in ditt samtal och sparar i så fall inspelningen i 30 dagar, efter detta är samtalet anonymiserat och går således inte att identifiera. Syftet med samtalsinspelningen är kunna hjälpa till och svara på frågor i samband med ditt försäljningsuppdrag. Vi kan också komma att använda samtalen i internt utbildnings- och utvecklingsarbete.

Uppgifter som samlas in via TradingSolutions.se

Om du registrerar ett användarkonto på TradingSolutions.se (Egen sida) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. På Egen sida kan du sedan administrera dina uppgifter.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om ditt postnummer och hemvistland.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, våra appar eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, t.ex. ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om föraren eller kontaktperson vid hämtning av bilen. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga individers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har lämnat in ett försäljningsuppdrag utan någon annan har gjort en bokning där ditt namn förekommer samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. När du lämnar personuppgifter om andra måste du vara säker på att de samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Hur vi använder och lagrar dina uppgifter

TradingSolutions rättsliga grund att behandla dina personuppgifter: TradingSolutions behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, vanligtvis en bilförsäljning.

Administration av din bilförsäljning

För att kunna leverera de tjänster du har beställt av oss (dvs. fullgöra avtalet) använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut uppdragsbekräftelse och andra dokument relaterade till försäljningen. Administration av ditt försäljningsuppdrag inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar och tullkontroll (dvs. fullgöra rättsliga förpliktelser). För att kunna tillhandahålla dig kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer.

Vi använder ditt namn och registreringsnummer för att identifiera dig och din bil. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service. Vi kan också komma att använda de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Utskick av information När du lämnat in ett försäljningsuppdrag hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka uppdragsbekräftelse, viktig information om kommande steg i processen, fakturor och andra underlag (dvs. för att fullgöra avtalet och med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster).

Marknadsföring och personifiering

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Uppgifter så som information kring dina tidigare försäljningar kan användas av TradingSolutions för att kontakta dig per post, e-post eller telefon i marknadsföringssammanhang. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant för dig. Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Egen sida.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och vår service.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter. De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i fem år. Om du inom fem år lämnar ett nytt försäljningsuppdrag till oss kommer uppgifter om tidigare försäljningsuppdrag att sparas ytterligare fem år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre erbjudande och bättre service. Personuppgifterna sparas också för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende bilförsäljning och för att det ska finnas dokumentation kring bokningen vid en eventuell reklamation. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att vi ska ha möjlighet att försvara oss mot rättsliga anspråk. Om du har registrerat dig från att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att spara det uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan när som helst dig från utskicka av nyhetsbrevet. Uppgifterna från Egen sida kommer att sparas så länge du har en aktiv profil där. För det fall ditt telefonsamtal till oss spelats in kommer vi att spara detta telefonsamtal i 30 dagar. Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

Utlämning av personuppgifter

För att kunna fullgöra det försäljningsuppdrag du lämnat till oss, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till TradingSolutions, t.ex. för att hantera mailutskick, transport av bilen eller inspektion av bilen. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Inom TradingSolutions

Vår Integritetspolicy gäller för alla koncern-och dotterbolag inom TradingSolutions AB. Vilket betyder att TradingSolutions AB har samma tillgång till personuppgifter specifika avdelning du varit i kontakt med. Dock med den begränsning att den enskilde medarbetaren endast kan se sådan information som är relevant för att utföra dennes arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket, t.ex. gällande profilering. Detta gör du enkelt genom inställning på Egen sida eller genom att skicka ett brev till oss på adressen nedan. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till Egen sida har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning. TradingSolutions AB Att: Kundservice, Nordenflychtsvägen 62, 112 51 Stockholm

Cookies

På TradingSolutions.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på TradingSolutions.se. För denna hantering gäller förutom denna integritetspolicy också vår cookiepolicy

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats